• Kamery Online
 • Kamery Online
 • Kamery Online
 • Subcribe to Our RSS Feed

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „Tańsze szkolenie”

§1
DEFINICJE i POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator – Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego z siedzibą pod adresem ul. Żorskia 332, 44-200 Rybnik, NIP 642-040-05-77, REGON 273637639, KRS 0000091306, biuro@aeroklub.rybnik.pl , Nr konta bankowego 85 1050 1344 1000 0004 0033 7648
 2. Promocja Tańsze Szkolenie – promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która bierze udział w Promocji.
 5. Zgłoszenie – przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej na adres podany w §1 p.1 oraz uiszczenie wpłaty na konto Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 6. Promocja dotyczy szkolenia podstawowego (w zakresie teoretycznym i praktycznym) do licencji pilota szybowcowego SPL, w ramach którego starty szybowców odbywają się za wyciagarką.
 7. W ramach Promocji cenę szkolenia ustala się na 1800 PLN, w tym cena szkolenia teoretycznego – 300 PLN, cena szkolenia praktycznego – 1500 PLN.
 8. Promocja obejmuje dziesięć pierwszych osób, które dokonają Zgłoszeń.
 9. Promocja trwa od dnia 10.01.2018 roku do 28.02.2018 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić.

§2
WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, urodzone po roku 1997, będące mieszkańcami województwa śląskiego.
 2. Uczestnik chcący skorzystać z Promocji zobowiązany jest, w okresie trwania Promocji dokonać Zgłoszenia na szkolenie.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich, Uczestnicy muszą przekazać Organizatorowi wypełnione i podpisane (w obecności notariusza) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające ich zgodę na szkolenie lotnicze w zakresie do licencji SPL.

§3
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. W przypadku otrzymania negatywnego orzeczenia lekarskiego po rozpoczęciu szkolenia teoretycznego Organizator zwraca Uczestnikowi tylko kwotę wpłaconą za kurs praktyczny.
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis podstawy reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inną osobę, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.